POR Axa 2 Operațiunea 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectivul programului

Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate

Solicitanți eligibili

Societățile care se încadrează în categoria:

  • întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban
  • întreprinderilor mijlocii din mediul rural

Microîntreprinderile nu sunt solicitanți eligibili.

Activități eligibile

  1. Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. ”Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)” Subgrupa 2.2. ”Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ” Utilaje și instalații de transportat și ridicat” Grupa 3 ” Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139 / 2004.
  • achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Valoarea grantului

Minim 1,5 milioane de euro

Maxim 6 milioane de euro

Contribuția beneficiarului

Întreprinderi mici: Minim 30%

Întreprinderi mijlocii: Minim 40%

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică: 50%

Termen limită

Apel nelansat.